O nas

Krajowe Centrum Rozwoju Demograficznego jest nienastawioną na zysk, niezależną, bezstronną organizacją członkowską, ośrodkiem analitycznym i strategicznym, wspomagającym zrozumienie wyzwań demograficznych oraz stymulującym tworzenie koncepcji i wdrażanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi demograficznemu w obszarze wzrostu dzietności i zarządzania migracjami.

Poprzez publiczne spotkania i wydarzenia, media radiowo-telewizyjne i społecznościowe, publikacje w prasie i w Internecie oraz szeroki zakres działań informacyjnych, Krajowe Centrum Rozwoju Demograficznego angażuje się w dialog na temat optymalnego dla Rzeczypospolitej i potencjalnie innych krajów rozwoju potencjału demograficznego.

Zespół

Adam Rogala-Lewicki

Adam Rogala-Lewicki

Prezes Zarządu

Adam Rogala-Lewicki dr, adw., MBA

Prawnik, adwokat, politolog, mediator, były urzędnik państwowy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), były partner w kancelarii notowanej w rankingu „Rzeczpospolitej”, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (obrona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt, wykładowca akademicki, autor kilkunastu publikacji o tematyce społeczno-prawnej, absolwent programu Executive MBA GFKM, Business Centre Club, Uniwersytet Gdański, Erasmus University. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Paris X Nanterre, w Akademii Obrony Narodowej, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo i w Liechtenstein Institute oraz rządu Indii w International Management Institute w New Delhi. Prezes zarządu Krajowego Centrum Badań Demograficznych, Poland India Business House, ekspert Instytutu Studiów Regulacyjnych, redaktor naczelny Forum Studiów Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego, założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

Wykaz publikacji

Druki zwarte

Rogala-Lewicki A., Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej – studium władztwa informacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa 2016, ISBN: 978-83-65047-01-4

Rogala-Lewicki A., Korporacja versus państwo. Arbitraż międzynarodowy z udziałem Polski jako strony postępowania w sporach inwestycyjnych, Tom I, Kutno 2020, ISBN: 978-83-63484-46-0

Rogala-Lewicki A., Korporacja versus państwo. Arbitraż międzynarodowy z udziałem Polski jako strony postępowania w sporach inwestycyjnych. Tom II. Wybór orzecznictwa sądów arbitrażowych w sprawach z udziałem Polski jako strony sporów inwestycyjnych, Kutno 2020, ISBN: 978-83-63484-46-0

Rogala-Lewicki A., Reforma systemu ochrony danych osobowych w Polsce w latach 1997-2018, oraz na mocy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – przegląd wybranych zmian, motywy społeczne, praktyka dokumentacyjna, Kutno 2021

Artykuły w drukach zwartych

Rogala-Lewicki A., Relacje informacyjne państwo – obywatel na tle zależności między e-rządem według Matthew Symondsa, fazami rozwoju demokracji Roberta Alana Dahla, a partycypacją obywatelską [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, red. Mider D., Maksymowicz A., Warszawa 2013

Rogala-Lewicki A., Informacyjny aspekt decyzji w środowisku politycznym [w:] Interdyscyplinarne ujęcie prawa, red. Żuralska M., Warszawa 2013

Artykuły

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe w systemach informacyjnych Schengen (SIS, VIS) – ochrona i nadzór instytucjonalny, Wiedza Prawnicza, Nr 5/2013, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe – zagrożenia wynikające z aktywności sektora państwowego w przestrzeni niejawnej, Wiedza Prawnicza Nr 6/2013, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe w systemach państwowych – uprawnienia podmiotowe i sankcje, Wiedza Prawnicza, Nr 1/2014, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda, Przegląd Geopolityczny, Nr 7/2014, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Security services after the terrorist attacks in the US and Europe. Patriot Act versus the Retention Directive, or the legitimization of abuses in the sphere of privacy in democratic states: a comparative study, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 3(50)/2015, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Transparency and public information policy in Norway – a model to follow for Central-Eastern European states, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 3/2015, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Systemy wspierające decyzje w procesie zarządzania politycznego, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 4/2015, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Norwegia versus Unia Europejska – uprzywilejowane partnerstwo, integracja outsidera, czy selektywna współpraca, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 1(52)/2016, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., European Intelligence Community – the unfulfilled pillar of the European Union, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 3(54)/2016, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Usytuowanie funkcjonalne służb specjalnych w systemie politycznym państwa na przykładzie Polski, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 5/2016, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Partnerstwo wschodnie – model budowania regionalnej i sąsiedzkiej koherencji społeczno-ekonomicznej na wschodniej flance UE. Charakterystyka i perspektywy, Materiały Konferencyjne WSGK, Regiony, regionalizm, polityka regionalna w UE, Kutno 2016

Rogala-Lewicki A., Struktura organizacyjna służb specjalnych – ilustracja w oparciu o wybrane modele państw i systemy polityczne, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 6/2016, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Integracja europejskiego przemysłu obronnego, Przegląd Geopolityczny 2017, tom 19, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Architektura rozwiązań prawnych w zakresie zrzeszeń branżowych przedsiębiorców oraz modelów organizacyjnych izb gospodarczych w sektorze zbrojeniowym, Przegląd Geopolityczny 2017, tom 20, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Citizens’ involvement in public sphere – information as a ius publicum factor of the state of democracy, European Journal of Geopolitics, Nr 5/2017, ISSN 2353-8554

Rogala-Lewicki A., Imigracja do Polski współcześnie – przekrój statystyczny, kryteria inkluzyjności, dyskryminacja, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 4/2017, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Zarządzanie przemysłem kultury ponowoczesnej. Nowy paradygmat geopolityki kultury, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 1/2018, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Kształtowanie „dobrej” imigracji do Polski współcześnie. Zarys prawno-społeczny wyzwań, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 4/2018, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Participation of intelligence services in political decision-making proces – evolution of coorditation patterns in Poland, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 13/2020, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Przegląd typizacji infrastruktury pozostającej w dyspozycji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – analiza prawnoporównawcza, Przegląd Geopolityczny 2021, tom 35, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Classified methods of collecting information on citizens. Comparative legal study of invigilation in Poland, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 14/2020, ISSN: 2353-8392

Czy w Polsce można istotnie zwiększyć dzietność?

Demografia Rosji.

Jak zwiększyć dzietność w Polsce?

Dzietność Polaków i muzułmanów. Mity i rzeczywistość.

Dlaczego nie ma dzieci?

Siła państwa w świetle wyzwań demograficznych pierwszych dekad XXI wieku.