O nas

Krajowe Centrum Rozwoju Demograficznego jest nienastawioną na zysk, niezależną, bezstronną organizacją członkowską, ośrodkiem analitycznym i strategicznym, wspomagającym zrozumienie wyzwań demograficznych oraz stymulującym tworzenie koncepcji i wdrażanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi demograficznemu w obszarze wzrostu dzietności i zarządzania migracjami.

Poprzez publiczne spotkania i wydarzenia, media radiowo-telewizyjne i społecznościowe, publikacje w prasie i w Internecie oraz szeroki zakres działań informacyjnych, Krajowe Centrum Rozwoju Demograficznego angażuje się w dialog na temat optymalnego dla Rzeczypospolitej i potencjalnie innych krajów rozwoju potencjału demograficznego.

Zespół

Adam Rogala-Lewicki

Adam Rogala-Lewicki

Prezes Zarządu

Adam Rogala-Lewicki dr, adw., MBA

Prawnik, adwokat, politolog, mediator, były urzędnik państwowy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), były partner w kancelarii notowanej w rankingu „Rzeczpospolitej”, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (obrona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt, wykładowca akademicki, autor kilkunastu publikacji o tematyce społeczno-prawnej, absolwent programu Executive MBA GFKM, Business Centre Club, Uniwersytet Gdański, Erasmus University. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Paris X Nanterre, w Akademii Obrony Narodowej, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo i w Liechtenstein Institute oraz rządu Indii w International Management Institute w New Delhi. Prezes zarządu Krajowego Centrum Badań Demograficznych, Poland India Business House, ekspert Instytutu Studiów Regulacyjnych, redaktor naczelny Forum Studiów Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego, założyciel Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

Wykaz publikacji

Druki zwarte

Rogala-Lewicki A., Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej – studium władztwa informacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa 2016, ISBN: 978-83-65047-01-4

Rogala-Lewicki A., Korporacja versus państwo. Arbitraż międzynarodowy z udziałem Polski jako strony postępowania w sporach inwestycyjnych, Tom I, Kutno 2020, ISBN: 978-83-63484-46-0

Rogala-Lewicki A., Korporacja versus państwo. Arbitraż międzynarodowy z udziałem Polski jako strony postępowania w sporach inwestycyjnych. Tom II. Wybór orzecznictwa sądów arbitrażowych w sprawach z udziałem Polski jako strony sporów inwestycyjnych, Kutno 2020, ISBN: 978-83-63484-46-0

Rogala-Lewicki A., Reforma systemu ochrony danych osobowych w Polsce w latach 1997-2018, oraz na mocy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – przegląd wybranych zmian, motywy społeczne, praktyka dokumentacyjna, Kutno 2021

Artykuły w drukach zwartych

Rogala-Lewicki A., Relacje informacyjne państwo – obywatel na tle zależności między e-rządem według Matthew Symondsa, fazami rozwoju demokracji Roberta Alana Dahla, a partycypacją obywatelską [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, red. Mider D., Maksymowicz A., Warszawa 2013

Rogala-Lewicki A., Informacyjny aspekt decyzji w środowisku politycznym [w:] Interdyscyplinarne ujęcie prawa, red. Żuralska M., Warszawa 2013

Artykuły

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe w systemach informacyjnych Schengen (SIS, VIS) – ochrona i nadzór instytucjonalny, Wiedza Prawnicza, Nr 5/2013, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe – zagrożenia wynikające z aktywności sektora państwowego w przestrzeni niejawnej, Wiedza Prawnicza Nr 6/2013, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Dane osobowe w systemach państwowych – uprawnienia podmiotowe i sankcje, Wiedza Prawnicza, Nr 1/2014, ISSN: 2080-4202

Rogala-Lewicki A., Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda, Przegląd Geopolityczny, Nr 7/2014, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Security services after the terrorist attacks in the US and Europe. Patriot Act versus the Retention Directive, or the legitimization of abuses in the sphere of privacy in democratic states: a comparative study, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 3(50)/2015, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Transparency and public information policy in Norway – a model to follow for Central-Eastern European states, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 3/2015, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Systemy wspierające decyzje w procesie zarządzania politycznego, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 4/2015, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Norwegia versus Unia Europejska – uprzywilejowane partnerstwo, integracja outsidera, czy selektywna współpraca, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 1(52)/2016, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., European Intelligence Community – the unfulfilled pillar of the European Union, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 3(54)/2016, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Usytuowanie funkcjonalne służb specjalnych w systemie politycznym państwa na przykładzie Polski, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 5/2016, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Partnerstwo wschodnie – model budowania regionalnej i sąsiedzkiej koherencji społeczno-ekonomicznej na wschodniej flance UE. Charakterystyka i perspektywy, Materiały Konferencyjne WSGK, Regiony, regionalizm, polityka regionalna w UE, Kutno 2016

Rogala-Lewicki A., Struktura organizacyjna służb specjalnych – ilustracja w oparciu o wybrane modele państw i systemy polityczne, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 6/2016, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Integracja europejskiego przemysłu obronnego, Przegląd Geopolityczny 2017, tom 19, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Architektura rozwiązań prawnych w zakresie zrzeszeń branżowych przedsiębiorców oraz modelów organizacyjnych izb gospodarczych w sektorze zbrojeniowym, Przegląd Geopolityczny 2017, tom 20, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Citizens’ involvement in public sphere – information as a ius publicum factor of the state of democracy, European Journal of Geopolitics, Nr 5/2017, ISSN 2353-8554

Rogala-Lewicki A., Imigracja do Polski współcześnie – przekrój statystyczny, kryteria inkluzyjności, dyskryminacja, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 4/2017, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Zarządzanie przemysłem kultury ponowoczesnej. Nowy paradygmat geopolityki kultury, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 1/2018, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Kształtowanie „dobrej” imigracji do Polski współcześnie. Zarys prawno-społeczny wyzwań, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Nr 4/2018, ISSN: 2081-5913

Rogala-Lewicki A., Participation of intelligence services in political decision-making proces – evolution of coorditation patterns in Poland, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 13/2020, ISSN: 2353-8392

Rogala-Lewicki A., Przegląd typizacji infrastruktury pozostającej w dyspozycji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – analiza prawnoporównawcza, Przegląd Geopolityczny 2021, tom 35, ISSN: 2080-8836

Rogala-Lewicki A., Classified methods of collecting information on citizens. Comparative legal study of invigilation in Poland, Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 14/2020, ISSN: 2353-8392

Radosław Grodzki

Radosław Grodzki

Członek Zarządu

dr Radosław Grodzki 

Ekspert i główny analityk w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, autor opracowań i raportów (w tym niejawnych) dla centralnych organów administracji rządowej Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. KPRM, MON, MSW), adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, w latach 2008-2014 związany z Uniwersytetem Szczecińskim, ukończył studia w zakresie stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (doktorat obroniony w Instytucie Zachodnim w Poznaniu na podstawie dysertacji „Bezpieczeństwo Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego”), autor kilkudziesięciu publikacji, oraz kilkuset haseł encyklopedycznych, biogramów, artykułów i opracowań, w nich zamieszczonych, w tym w 49 tomowej edycji Encyklopedia „Britannica”, w latach 2011-2013 członek zespołu badawczego: „Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne”, w latach 2011-2013 członek zespołu badawczego: „USA-Europa. Wyzwania, trendy, perspektywy”, w latach 2012-2014 członek zespołu badawczego: „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku”, w latach 2013-2014 uczestnik polsko-czeskiego projektu badawczego: ,,Civil Security as a Part of the Security System in the Czech  Republic and Poland – Theoretical Conceptualization and the Assessment of Similarities and Differences in a Broader European Context“ (instytucje realizujące projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Karola w Pradze I Instytut Zachodni w Poznaniu), w latach  2012-2014 członek zespołu badawczego: „Russia and the European Union: the New Horizons of Cooperation”, (instytucje realizujace projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu i Peoples Friendship University of Russia, RUDN – Moscow), w roku  2014 – członek zespołu badawczego „Edukacja polityczna w Polsce i Niemczech” (instytucje realizujące projekt: Instytut Zachodni i Fundacja Konrada Adenauera), od 2016 roku ekspert w ramach zespołów badawczych: „Stosunki polsko – niemieckie” oraz „Niemcy – Europa – Świat” w Instytucie Zachodnim.

Wykaz publikacji

Druki zwarte

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009

Grodzki R., Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Poznań 2009

Grodzki R., Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO, Instytut Zachodni, Poznań 2012.

Zbieżności i rozbieżności interesów Polski i Niemiec w ramach Unii Europejskiej i NATO w 2016 r, red. R. Grodzki, Instytut Zachodni, Poznań 2016

Zbieżności i rozbieżności interesów Polski i Niemiec w ramach Unii Europejskiej i NATO w 2017 r, red. R. Grodzki, Instytut Zachodni, Poznań 2017

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

Grodzki R., Kształcenie polityczne w państwie demokratycznym, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4

Grodzki R., Ukraina – pomiędzy Rosją a Zachodem, „Przegląd Zachodni’ 1998, nr 2

Grodzki R., Denuklearyzacja byłych republik radzieckich, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3

Grodzki R., Strategische Kulturen in Deutschland und Polen und europaische Sicherheit, „Welt Trends” nr 37/2003, s. 192-196

Grodzki R., Polska, Europa, USA interesy i perspektywy współdziałania, „Przegląd Zachodni” nr 4/2003, s. 3-23

Grodzki R., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej 1990-1999 [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie integracji, red. Z. Białobłocki i M. Leczyk, Kutno 2008, s. 77-93

Grodzki R., Prioritaten der polnischen EU-Rattsprasidentschaft 2011, „Welt Trends”, nr. 78/2011, s. 33-41

Grodzki R., Polska polityka wschodnia w okresie kohabitacji po 2007 roku, „Przegląd Zachodni”, nr 3/2009, s. 31-56

Grodzki R., Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r. w obliczu zagrożeń asymetrycznych i globalnych wyzwań humanitarnych [w:] Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, red. J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2011

Grodzki R., Problemy stabilności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle współczesnych zagrożeń o charakterze asymetrycznym [w:] Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011

Grodzki R., Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, „Przegląd Strategiczny”, Nr. 1/2011

Grodzki R., Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej priorytety w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym [w:] Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, red. M. Kun-Buczko, M. Przybysz, Białystok 2011

Grodzki R., Malinowski, K., System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce a instytucjonalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce – casus zarządzania kryzysowego [w:] Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

Grodzki R., Polityka militarna Polski jako element euroatlantyckiej doktryny współczesnego bezpieczeństwa [w:] Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

Grodzki R., Poland’s Security Policy – Military Aspects [w:] Poland’s Security In the 21st Century. Analysis and Diagnosis, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Wydawnictwo Logos, Berlin 2013

Grodzki R., Malinowski, K., Institutionalization of Internal Security In Poland – The Case Of Crisis Management [w:] Poland’s Security In the 21st Century. Analysis and Diagnosis, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Wydawnictwo Logos, Berlin 2013

Grodzki R., Polish Presidency of the Council of the European Union as the relatively well used chance of promoting interests in time of crisis – an attempt at assessment, „Reality of Politics”, nr. 3/2012, s. 88-103

Grodzki R., Rosja na przełomie XX i XXI w. – rekonstruowanie pozycji mocarstwowej w wielobiegunowym systemie międzynarodowym, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2012, s.115-141.

Grodzki R., Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2013, s. 95-119

Grodzki R., The EU and the Russian-Georgian war 2008 [w:] Die Zukunft der Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation. Konzepte, Prioritäten und Defizite, Wydawnictwo Uniwersytetu Poczdamskiego, Poczdam 2013

Publikacje w encyklopediach i leksykonach

hasła encyklopedyczne, biogramy, artykułu i opracowania w Encyklopedia Britannica t. 3- 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

artykuły w: Europa, Europa…; t. 2 i 3, red. Z. Drozdowicz, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Audiowizualnej w „Dzienniku. Polska Europa Świat”, Historia  t. 1 i 2, Poznań 2006

hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Szkolnej

hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Niemiec  

artykuł „Katyń” oraz biogram „Józef Piłsudski” na oficjalnej stronie internetowej Encyklopiedii Brytannica