Strategia

Celem Krajowego Centrum Rozwoju Demograficznego jest stymulacja tworzenia i wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi demograficznemu. Pierwszym i wiodącym celem jest znaczące pobudzenie dzietności, drugim – adekwatna odpowiedź na potrzeby i wyzwania migracyjne.

Chcemy być źródłem informacji i inspiracji dla naszych członków, urzędników państwowych, naukowców, zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw, dziennikarzy, edukatorów i studentów, przywódców społecznych i religijnych oraz innych zainteresowanych obywateli, aby pomóc im lepiej zrozumieć demografię oraz opcje, które stoją przed Rzeczpospolitą, innymi krajami oraz bezpośrednio naszymi odbiorcami w związku z wykonywanymi zajęciami, na drodze do rozwoju potencjału demograficznego.

Naszym celem jest pobudzanie debaty oraz inspirowanie do przyjmowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi demograficznemu na poziomie polityk publicznych centralnych i samorządowych, na poziomie biznesu i organizacji pozarządowych oraz indywidualnych życiorysów.

Mamy ambicję wspomagania decydentów w skutecznym osiąganiu postępu na drodze transformacji demograficznej. Dla realizacji tego celu przyjmujemy założenie rygorystycznego obiektywizmu i porzucenia wszelkich blokujących uprzedzeń wynikających z preferencji politycznych, religijnych czy filozoficznych. Proponowane przez nas rozwiązania obejmują zarówno elementy obecne w debacie publicznej, jak również rozwiązania nowe i innowacyjne, we wdrażaniu których Polska może stać się pionierem na skalę światową.

W co wierzymy

Projekcje demograficzne wskazują na długookresowe utrzymywanie się dzietności wyraźnie poniżej zastępowalności pokoleń, postępujący spadek liczby ludności oraz znaczne starzenie się demograficzne społeczeństwa. Ale demografia nie jest przeznaczeniem. Analiza dorobku nauki pozwala wnioskować, że istnieje realna możliwość znaczącego wzrostu dzietności. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki realizacji szeregu reform, których wdrożenie jest realnie osiągalne.

Dlaczego Polki nie rodzą dzieci?

Piotr Szukalski: W ciągu 20 lat 1/3 ludności Polski będzie miała ponad 60 lat | Bankier.pl

Polskę czeka katastrofa demograficzna!

Demografia w Polsce - Wyludnianie Polski - Spis ludności 2021 - spis powszechny 2021

Problem polskiej populacji - WIELKA DEPOPULACJA 2021-2100

Regionalny wymiar procesów demograficznych. Woj lubelskie na tle Polski w kontekście NSP 2021 cz. 1